Referater

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen “Frøhaven” den 21. januar 2020 Tilstede: Frøhaven 5, 10, 14, 16B, 17, 21

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

Peter Jacobsen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen blev godkendt.

  1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Formanden aflagde mundtlig beretning.

Beretningen kommer lige efter referatet af generalforsamlingen.

Per Clausen supplerede med at fortælle at skiftet af bank fra Nordea til Danske Bank næsten var gennemført. Aftalen var billigere for foreningen og de kunne levere en løsning, med en driftskonto og en opsparingskonto med enkelt og dobbelt underskrift som ønsket.

De fremmødte udtrykte stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde. Beretningen blev godkendt.

  1. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.

Per Clausen fremlagde regnskab for 2019 og budget for 2020.

Regnskabet har et underskud på minus 13.109,11 kr, mod et budget på plus 1.747 kr. Dette skyldes, at man har ønsket fra vores revisor om, at vi lader udgifterne følge det regnskabsår, de vedrører. Således er der for 2019 udgiftsført HTK snerydning for både 2018 og 2019. Regnskabet godkendt.

  1. Rettidigt indkomne forslag

Forslag fra Lars Husmand, 16E, Opsætning af to trafik gadespejle for enden af Frøhaven på hver side af parkeringspladsen. Udsyn og general trafikoversigt ifm. fra/til kørsel til parkeringspladsen og bogstavshusene med bil, cykel eller lignende er meget ringe.

Bestyrelsen havde en skriftlig opbakning til forslaget fra Alexandru Datcu FH18. Generalforsamlingen drøftede forslaget. Der var opbakning til oversigtsforholdene omkring hjørnet til bogstavshusene og forlængelsen af vejen var utilfredsstillende, lige som udkørselsforholdene fra nummer 18.

Det blev besluttet at undersøge muligheden for at opsætte et gadespejl ved p-pladsen udfor 16A, 16B. Og med erfaringer fra dette senere drøfte behovet for et yderligere. Bestyrelsen kontakter kommunen om eventuel tilladelse og mulighed for at købe gennem kommunen, ellers kontaktes privat leverandør. Hastigheden på vejen blev også nævnt som en problemstilling. Der var fuld opbakning til at alle overholder hastighedsbegrænsningerne på vejen.

 

  1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingentstørrelse. Budgettet godkendt
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Per Clausen og Morten Hoffmann-Timmol modtog genvalg og blev valgt. Niels Lynggaard Hansen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen grundet hussalg, suppleant Peter Jacobsen er indtrådt. Fie Egeberg blev valgt som suppleant.

  1. Valg af revisor.

Lars Jørgensen blev genvalgt.

  1. Fastsættelse af godtgørelse til bestyrelsen Nuværende honorarer til bestyrelsens medlemmer blev godkendt.
  2. Eventuelt

Der blev spurgt til, om der var en bevidst plan for vedligeholdelsen af fællesarealerne i den overordnede grundejerforening siden græsset blev slået uens. Bestyrelsen mener, at det er bevidst valgt for at fremme dyre og insektlivet, bestyrelsen undersøger og vender tilbage. Der blev spurgt til muligheden for at få fibernet, bestyrelsen undersøger.

Der blev spurgt til bestanden af ræve i området, da den opleves som værende større end tidligere. Bestyrelsen vil undersøge forholdene og komme tilbage.

Arbejdsdage i 2020 bliver 13. juni og 5. september 2020. 13. juni er det planen at afslutte med en middag.

Formanden takkede dirigenten og for alles deltagelse.

Referent Per Bergmann/Per Clausen

Referat godkendt: Dirigent Peter Jacobsen

Formand Per Bergmann

Formandens beretning 2019

Planer om opførsel af spejderhytte

Knapt havde vinteren sluppet sit tag og de første forårsblomster var kommet frem, før vi alle fik en henvendelse fra Høje Taastrup Kommune om mulige planer for opførsel af en spejderhytte på den grønne kile og med mulig tilkørsel via Frøhaven. Selv om vi tidligere havde hørt om disse ønsker, var det noget af et chok, at man nu ville placere en hytte midt ude på den grønne kile mod Frøhaven. Der blev udarbejdet en række høringssvar fra en række af vores grundejere og vi valgte også at give et fælles høringssvar fra grundejerforeningen. Vi mødtes også med formanden for Plan- og Miljøudvalget Peter Faabæk, for at vi sammen kunne gå gennem området og se på afstande og mulige løsningsforslag, som var indeholdt i de forskellige høringssvar der var givet. I starten af efteråret fik vi en henvendelse fra Høje Taastrup landsbylaug. De havde taget initiativ til at afholde et dialogmøde med kommunen, spejderne og dem selv. De anmodede om, at vi også deltog. Vi valgte at deltage. Mødet var ikke et beslutningsmøde, men vi fik lejlighed til at give vores mening tilkende. Kommunen har efterfølgende valgt at arbejde videre med planerne om at udarbejde en ny lokalplan som giver mulighed for at etablere en hytte i den grønne kile. Der arbejdes med en placering op til Høje Taastrup Landsby. Høje Taastrup landsbylaug har i 2020 orienteret os om, at de er indkaldt til møde med Høje Taastrup Kommune i februar 2020. Vi afventer nu. Kommer der et forslag til ny lokalplan, må vi alle bidrage med vores holdninger til en sådan.

Overordnet grundejerforening Kraghave Vest

Der har også været afholdt generalforsamling i den overordnede grundejerforening Kraghave Vest. Ingen fra vores bestyrelse havde ikke mulighed for at deltage, men vi har efterfølgende modtaget referat. Der var ingen forslag om ændringer. Fællesudgifterne ligger på forventet niveau. Der er foretaget en mindre regulering fra 14.250 til 15.990, dette skyldes almindelig prisudvikling.

Arbejdsdag foråret 2019

Da foråret så endelig kom, blev det også tid til havearbejde. Vores græsslåmaskine måtte igen have hjælp, og her hjalp Eric igen – tak til Eric for altid at stå til rådighed, denne gang fik vi skiftet hjul. Græsslåmaskinen har virket uden fejl og mangler i resten af året. Vi vil opfordre til, at man giver besked om benzinbeholdningen, når man afleverer nøglen, så der kan indkøbes til næste planlagte græsslåning.

Ved forårets arbejdsdag havde vi lagt op til, at der skulle laves en ny løsning på lågerne indtil vores skur. Det viste sig desværre, at den foreslåede løsning ikke var mulig at gennemføre. Vi har fortsat et ønske om at udbedre lågerne, så de bliver mere stabile og at hængslet bliver lettere at betjene. Ellers forløb arbejdsdagen som planlagt og blev afsluttet med en hyggelig sammenkomst i nummer 14. Pilebusken er efterfølgende blevet skåret ned, således det er muligt at komme forbi med græsslåmaskinen.

Leje af fællestelt.

I løbet af foråret og sommeren har der været en del som har benyttet muligheden for at leje vores fællestelt. Det er dejligt at se, at det bliver brugt. Der har fra nogle brugere været udtrykt et ønske om, at vi udskifter de eksisterende borde med mindre og lettere borde. Vi er i bestyrelsen ikke gået videre med dette mundtlige ønske, men vi lytter gerne til forslag og undersøger mulighederne, hvis der bliver rettet en officiel henvendelse om dette.

 

Indbrud i skuret

Sommeren bød på uventede gæster, ikke som tidligere ræve, men indbrud i vores skur. Hængslet var blevet skåret over med en vinkelsliber. Vores elektriske hækkeklipper og oplader var fjernet. Vi har anmeldt det til politiet og undersøgt om vores forsikring gennem PL dækker for indbrud. Det gør forsikringen ikke, og vi har efterfølgende i bestyrelsen valg ikke at indkøbe en ny trådløs hækkeklipper. Vi vurderer, at behovet kan dækkes ved brug af egne hækkeklippere. Der var ikke fjernet yderligere. Skuret er blevet udstyret med en ny lås.

Arbejdsdag efteråret 2019

Ved efterårets arbejdsdag var der igen en fin opbakning. Generelt er tilslutningen i 2019 på samme niveau som tidligere år. Der blev igen taget fat og vi fik blandt andet nedlagt vores bål sted, da det ikke bliver brugt og respekteret som et bål sted. Der blev også fjernet legeredskaber, som var behæftet med råd og svamp, ligesom vi fik afprøvet om snerydningsmaskine kunne starte. Det er blevet aftalt, at vi laver en vejledning til opstart og brug af snerydningsmaskinen i lighed med den, som er udarbejdet for brug af vores græsslåmaskine.

Diverse fra Høje Taastrup Kommune

Ved sidste generalforsamling fortalte vi om påkørt p-skilt ud for nummer 2 og ikke synlige hajtænder ved udkørslen til Frøgårds Alle. Efter flere rykkere til kommunen, er det lykkedes i løbet at 2019 at få begge ting udbedret.

Kommunen har også udsendt information om udbygning af vores affaldssortering. Vi har i bestyrelsen drøftet dette. Den nuværende bestyrelse har ikke ønsket at tage initiativ til etablering af fælles affalds sorteringspladser. Vi vil derfor opfordre grundejerne til at komme med forslag, hvis sådanne fællesløsninger ønskes etableret.

Bank m.v.

På den økonomiske side, har vi arbejdet på at gennemføre et skifte af bank. Det har været en længere proces, som nu er ved at være på plads. Vores brug af PL i forbindelse med kontingentopkrævninger fungerer godt. Vi har haft 2 grundejere som vi har rykket, den ene er efterfølgende faldet på plads. Vi følger op på den sidste.

Vi har i løbet af året også håndtere 2 henvendelser fra ejendomsmægler i forbindelse med hussalg. Det ene af disse salg har også betydet, at vi har måttet sige farvel til Niels Lynggaard Hansen som en del af vores bestyrelse. Der skal lyde en tak til Niels for deltagelsen i bestyrelsesarbejdet og held og lykke med salget. I forbindelse med Niels planlagte flytning og deraf ønske om at udtræde af bestyrelsen, har vi kontaktet vores suppleant Peter Jacobsen, og det er aftalt, at Peter træder ind i bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen 2020. Velkommen til Peter.

Grundejerforeningens Facebook

Som ved tidligere år vil jeg slutte min beretning af med at gøre opmærksom på den Facebook gruppe som vi har i Frøhaven. Jeg kan sige, at den bliver brugt flittigt. Blandt andet da der var nogle, som havde observeret foto biler på vejen. Der var ikke talt om noget ulovligt, men det er et godt redskab, som kan være med til at skabe tryghed på vores vej. Jeg vil opfordre til at bruge muligheden og derigennem hjælpe med til, at vi kan gøre Frøhaven til et dejligt og trygt sted at bo.

———————————————————————————-

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen “Frøhaven” den 21. Januar 2019

Tilstede: Frøhaven 16B, 11, 17, 5, 6, 14, 16E, 10, 8, 21

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Lars Husmand blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen blev godkendt.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Formanden aflagde mundtlig beretning. Beretningen bliver vedhæftet referat af generalforsamlingen.

Spørgsmål fra Lars Husmand om status på helle ud for nr. 21 Bestyrelsen har forhørt sig om muligheder. En helle koster ca. 10.000 kr. Derfor har bestyrelsen talt om, at hæve hele krydset, så alle tager farten af, når de kører ind i krydset. Kan kombineres med en forskellige farver. Dette vil kunne ske i forbindelse med en senere vejrenovering.

Peter Jakobsen spurgte til om snefejeren er blevet brugt for nylig for at sikre, at den fungerer. Det vil blive gjort i forbindelse med en arbejdsdag. Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.

Morten fremlagde regnskab for 2018 og budget for 2019 på vegne af kasserer Per Clausen, der ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Regnskabet har et overskud på 14.611 kr. mod et budget på 7.790 kr. Regnskabet godkendt.

Spørgsmål om status på sidste års drøftelse om, at såvel kasserer som formand skal godkende træk på foreningens konto. Vi har en aftale med Nordea om, at begge skal godkende udbetalinger, men det er ikke det Nordea leverer, idet bankens system ikke kan håndtere egne retningslinjer. Formand og kasserer følger retningslinjerne for træk på foreningens konto.

4. Rettidigt indkomneforslag

Ingen indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen forslår at fastholde nuværende kontingentstørrelse. Budgettet godkendt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Per Bergmann og Lone Tinor-Centi modtog genvalg og blev valgt. Niels Lynggaard Hansen stillede op og blev valgt. Peter Jacobsen blev valgt som suppleant.

7. Valg af revisor.

Lars Jørgensen blev genvalgt

8. Fastsættelse af godtgørelse til bestyrelsen

Nuværende honorarer til bestyrelsens medlemmer blev godkendt.

9. Eventuelt

Der henstilles til, at parceller med brændeovn bruger ovnen med omtanke, særligt henset til tidspunktet for brugen af brændeovnen samt typen af brændsel. Dette at hensyn til at minimere lugtgener og sodgener

Arbejdsdage i 2019 bliver 25. Maj og 7. September 2019. 25. maj er det planen at afslutte med en middag.

Formanden takkede dirigenten og for alles deltagelse.

Referent          Lone Tinor-Centi / FH 6

Referat godkendt:

Dirigent           Lars Husmand

Formand         Per Bergmann

Velkommen til GF Frøhavens hjemmeside