Diverse referater

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen “Frøhaven” den 21. Januar 2019

Tilstede: Frøhaven 16B, 11, 17, 5, 6, 14, 16E, 10, 8, 21

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Lars Husmand blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen blev godkendt.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Formanden aflagde mundtlig beretning. Beretningen bliver vedhæftet referat af generalforsamlingen.

Spørgsmål fra Lars Husmand om status på helle ud for nr. 21 Bestyrelsen har forhørt sig om muligheder. En helle koster ca. 10.000 kr. Derfor har bestyrelsen talt om, at hæve hele krydset, så alle tager farten af, når de kører ind i krydset. Kan kombineres med en forskellige farver. Dette vil kunne ske i forbindelse med en senere vejrenovering.

Peter Jakobsen spurgte til om snefejeren er blevet brugt for nylig for at sikre, at den fungerer. Det vil blive gjort i forbindelse med en arbejdsdag. Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.

Morten fremlagde regnskab for 2018 og budget for 2019 på vegne af kasserer Per Clausen, der ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Regnskabet har et overskud på 14.611 kr. mod et budget på 7.790 kr. Regnskabet godkendt.

Spørgsmål om status på sidste års drøftelse om, at såvel kasserer som formand skal godkende træk på foreningens konto. Vi har en aftale med Nordea om, at begge skal godkende udbetalinger, men det er ikke det Nordea leverer, idet bankens system ikke kan håndtere egne retningslinjer. Formand og kasserer følger retningslinjerne for træk på foreningens konto.

4. Rettidigt indkomneforslag

Ingen indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen forslår at fastholde nuværende kontingentstørrelse. Budgettet godkendt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Per Bergmann og Lone Tinor-Centi modtog genvalg og blev valgt. Niels Lynggaard Hansen stillede op og blev valgt. Peter Jacobsen blev valgt som suppleant.

7. Valg af revisor.

Lars Jørgensen blev genvalgt

8. Fastsættelse af godtgørelse til bestyrelsen

Nuværende honorarer til bestyrelsens medlemmer blev godkendt.

9. Eventuelt

Der henstilles til, at parceller med brændeovn bruger ovnen med omtanke, særligt henset til tidspunktet for brugen af brændeovnen samt typen af brændsel. Dette at hensyn til at minimere lugtgener og sodgener

Arbejdsdage i 2019 bliver 25. Maj og 7. September 2019. 25. maj er det planen at afslutte med en middag.

Formanden takkede dirigenten og for alles deltagelse.

Referent          Lone Tinor-Centi / FH 6

Referat godkendt:

Dirigent           Lars Husmand

Formand         Per Bergmann

Velkommen til GF Frøhavens hjemmeside