Vedtægter

VEDTÆGTER

 

 • 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Frøhaven. (GF)

 • 2

Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Retten i Glostrup er foreningens værneting.

 • 3

GF forestår etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

GF varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

GF er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for at kunne udføre foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

GF er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, for at kunne leve op til foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmer skal betale kontingent, samt til at underskrive og lade tinglyse dokumenter med eller uden pant.

Beslutninger, der er truffet for at leve op til GF formålsparagraf er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er efter påkrav pligtig til at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

MEDLEMMERNE OG DERES FORHOLD TIL FORENINGEN

 

 • 4

1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1az, 1aø, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bn, 1bo, 1bp, 1bq, 38 Kragehave By, Kragehave, jf. tinglyst lokalplan 2.24 og 2.24.1 samt deklaration tinglyst den 9. marts 2000, som forpligter alle ejere af ovennævnte parceller til at være medlemmer af GF.

GF har med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen ret til at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at GF kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. Foreningens område er vist på vedhæftede kortbilag A.

 • 5

Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han/hun fra afståelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Den tidligere ejer vil dog fortsat være ansvarlig for eventuelle restancer over for GF, med mindre den nye ejer skriftligt over for foreningen har tilkendegivet at overtage restancen.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til GF kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, nuværende bopæl samt parcellens parcel nr. og matr.nr.

Det påhviler i øvrigt ejeren af ejendommen at sørge for, at foreningen altid har en gældende e-mail adresse, således at man kan modtage indkaldelse til generalforsamling, arbejdsdage etc.

 • 6

Medemmer af GF har begrænset ansvar over for tredjemand. Ansvaret er begrænset til det, der svarer til kontingentet.

Hvert medlem af GF betaler et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Kontingentet indeholder også betaling til den overordnede grundejerforening, som GF er medlem af.

Kontingentet betales forud senest den sidste bankdag i december.

Indbetaling af kontingent sker på den af generalforsamlingen vedtagne metode.

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling og er gældende for det efterfølgende driftsår.

Kontingentet kan inddrives retsligt og alle omkostninger forbundet herved – herunder rykkergebyr i medfør af Lov om renter ved forsinket betaling – betales af vedkommende restant.

Såvel sælger som køber hæfter for eventuelle restancer i forhold til GF.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt til at blive valgt til et bestyrelseshverv.

 • 7 Arbejdsdage

GF har to årlige arbejdsdage, som har til formål at opfylde de vedligeholdelsespligter, som GF har og hvert medlem har som udgangspunkt pligt til at deltage i disse arbejdsdage.

Hver arbejdsdag svarer til et beløb, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

Hvis et medlem udebliver fra en eller begge arbejdsdage vil det efterfølgende års kontingent blive pålagt det til enhver tid pågældende beløb pr. arbejdsdag, som generalforsamlingen har besluttet.

Hvis et medlem ikke kan deltage i en arbejdsdag, kan medlemmet i stedet udføre en anden opgave i samråd med bestyrelsen.

Der føres protokol over deltagelse på arbejdsdage og protokollen fremsendes efter hver arbejdsdag til medlemmerne til endelig godkendelse.

 

GENERALFORSAMLINGEN

 • 8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 • 9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i uge 4.

Bestyrelsen udsender indkaldelse til generalforsamling mindst en måned før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge efter indkaldelsen og bestyrelsen udsender derefter en eventuel revideret dagsorden senest 7 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Sager, der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Standard dagsorden til den årlige generalforsamling med følgende punkter til behandling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.
 4. Rettidigt indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 7. Valg af revisor.
 8. Fastsættelse af godtgørelse til bestyrelsen
 9. Eventuelt.
 • 10

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hvert medlem har 1 stemme for hver ejendom, han/hun ejer.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Hvis blot et medlem forlanger det, skal afstemning foretages skriftligt.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog udover sin egen stemme repræsentere mere end 1 fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, jf. dog §§ 11 og 12.

Der føres en protokol over de beslutninger, der bliver truffet på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

 • 11

Ændringer af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer vedtager beslutningen.

Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det som er nødvendigt til administrationen, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til på vegne af medlemmerne at underskrive i ethvert forhold, der er nødvendigt for at gennemføre generalforsamlingens beslutning.

 • 12

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med en frist på 14 dage og afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen, indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling til bestyrelsen. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal bestyrelsen senest 14 dage efter at begæringen herom er modtaget afholde ekstraordinær generalforsamling.

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

BESTYRELSEN

 • 13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der vælges herudover 2 suppleanter som ved forfald indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv og vælger ved simpelt flertal formand, næstformand og kasserer.

Formand og kasserer fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.

I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Medlemmer af Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, suppleanterne vælges kun for 1 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen modtager en årlig godtgørelse for deres arbejde, jf. dagsordenens pkt. h under § 9.

 • 14

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed herunder drift og vedligeholdelse af de private fællesveje Frøhaven og Frøvænget indenfor området inklusiv vejbelysning, fællesanlæg, og varetager dens formål og interesser.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 • 15

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

 

REVISION OG REGNSKAB

 • 16

Generalforsamlingen vælger en revisor. Genvalg kan finde sted.

Revisoren kan når som helst foretage kasseeftersyn.

 • 17

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 • 18

Foreningens midler placeres på 2 konti i et anerkendt pengeinstitut.

En konto til den daglige økonomi.

En konto til hensættelse af midler vedrørende vejvedligeholdelse jf. tidligere generalforsamlingsbeslutning.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

 • 19

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/2 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet har truffet beslutning om, at GF skal være medlem af en overordnet grundejerforening, der varetager fællesinteresser for hele Kraghave Vest.

 

GODKENDELSE MV.

 • 20

Vedtægtsændringer skal godkendes af Høje-Taastrup Kommune.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 30. august 2001 og efterfølgende ændret:

 1. april 2008, 20. februar 2010, 25. februar 2013 og 23. januar 2018.

Per Bergmann, Formand
Lars Husmand, Dirigent

Velkommen til GF Frøhavens hjemmeside